ชั้นเรียน นศ.ฝึกประสบการณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่รับผิดชอบจำนวน ๗ คน ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งงานของนักศึกษาและตรวจงานของอาจารย์นิเทศ