homeโรงเรียนขนาดเล็กทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการฯ
personperson_add
โรงเรียนขนาดเล็กทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการฯ

ผู้สอน
ว่าที่พ.ต.ดร. กรณัฐ รัตนยรรยง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โรงเรียนขนาดเล็กทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการฯ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11881

สถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ ได้แก่โรงเรียนบ้านป่าขุย  โรงเรียนบ้านแม่จ้อง  โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  หากท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือขอรับเอกสารต่างๆสามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกห้องเรียนได้ครับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)