homeโรงเรียนขนาดเล็กทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการฯ
person
โรงเรียนขนาดเล็กทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการฯ

ผู้สอน
ว่าที่พ.ต.ดร. กรณัฐ รัตนยรรยง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โรงเรียนขนาดเล็กทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการฯ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11881

สถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ ได้แก่โรงเรียนบ้านป่าขุย  โรงเรียนบ้านแม่จ้อง  โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  หากท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือขอรับเอกสารต่างๆสามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกห้องเรียนได้ครับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)