โรงเรียนขนาดเล็กทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการฯ

กรณัฐ รัตนยรรยง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ ได้แก่โรงเรียนบ้านป่าขุย  โรงเรียนบ้านแม่จ้อง  โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  หากท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือขอรับเอกสารต่างๆสามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกห้องเรียนได้ครับ