เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

IC 441 Communication for Health in Risk

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ประมวลรายวิชา นส 441 การสื่อสารเพื่อสุขภาพในภาวะเสี่ยง 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการจัดการด้านการสื่อสาร ในภาวะที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในสังคม หรือในภาวะเสี่ยง โดยการศึกษาถึงมูลเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อนำมาสร้างแนวทางในการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในภาวะเสี่ยงโดยเรียนรู้ผ่านการศึกษาค้นว้าและฝึกปฏิบัติพร้อมทั้งรายงานและนำเสนอร่วมกัน

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับ การจัดการด้านการสื่อสาร ภาวะวิกฤต การจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤต ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ความขัดแย้ง การสื่อสารเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ความขัดแย้ง ที่เกิดขึ้นในระดับบุคคล ระดับองค์กร ระดับสังคม ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษากรณีศึกษา ไปบูรณาการสู่การประกอบวิชาชีพ เฉพาะทางที่ผู้เรียนสนใจในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เรียน ได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วิจารณญาณเชื่อมโยงกับ แนวคิดทฤษฎี ในการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีคุณภาพ

4. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์