เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

IC 261 Communication Management

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ประมวลรายวิชา นส 261 การจัดการการสื่อสาร 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักและเทคนิคการบริหารจัดการการสื่อสาร ระบบการสื่อสาร รวมทั้งศึกษาแนวคิด ความหมาย ปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายการสื่อสาร ตั้งแต่ระดับชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศ กระบวนการในการวางแผน การจัดการ และประเมินผล รูปแบบการจัดการสื่อสารเพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการศึกษา เป็นต้น โดยเรียนรู้ผ่าน กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติการวางแผนการจัดการการสื่อสาร ที่เหมาะสมกับบริบทการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อให้เกิดความเข้าใจและประยุกต์ใช้ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิด ความหมายและแนวปฏิบัติ เบื้องต้น ตลอดจนกระบวนการเกี่ยวกับ การบริหารจัดการการสื่อสาร อย่างเป็นระบบ

2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และ ได้เพิ่มพูนทักษะ เกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผนการจัดการ และการประเมินผล รูปแบบการจัดการการสื่อสารในลักษณะต่างๆ

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษากรณีศึกษา ไปบูรณาการสู่การฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์