เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

AA_Principle of Business Management_1/2557

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาลักษณะธุรกิจ สภาพแวดล้อมของธรุกิจ หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ ของธุรกิจ