AA_Principle of Business Management_1/2557

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาลักษณะธุรกิจ สภาพแวดล้อมของธรุกิจ หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ ของธุรกิจ