AB_Risk Management_1/2557

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดในการประเมิน และจัดการกับความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ โดยครอบคลุมการทำความเข้าใจกับธรรมชาติของความเสี่ยง วิธีการวัดความเสี่ยง ตลอดจนเครื่องมือ และวิธีการที่สามารถนำมาใช้เพื่อการจัดการกับความเสี่ยงประเภทต่างๆได้อย่าง สอดคล้องกันกับนโยบายและกลยุทธ์ของกิจการ