homeAB_Risk Management_1/2557
personperson_add
AB_Risk Management_1/2557

ผู้สอน
Mr. Anupong Wongchai
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
AB_Risk Management_1/2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11894

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดในการประเมิน และจัดการกับความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ โดยครอบคลุมการทำความเข้าใจกับธรรมชาติของความเสี่ยง วิธีการวัดความเสี่ยง ตลอดจนเครื่องมือ และวิธีการที่สามารถนำมาใช้เพื่อการจัดการกับความเสี่ยงประเภทต่างๆได้อย่าง สอดคล้องกันกับนโยบายและกลยุทธ์ของกิจการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)