homeAB_Risk Management_1/2557
person
AB_Risk Management_1/2557

ผู้สอน
Mr. Anupong Wongchai
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
AB_Risk Management_1/2557

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11894

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาแนวคิดในการประเมิน และจัดการกับความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ โดยครอบคลุมการทำความเข้าใจกับธรรมชาติของความเสี่ยง วิธีการวัดความเสี่ยง ตลอดจนเครื่องมือ และวิธีการที่สามารถนำมาใช้เพื่อการจัดการกับความเสี่ยงประเภทต่างๆได้อย่าง สอดคล้องกันกับนโยบายและกลยุทธ์ของกิจการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)