swu112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์ เทอม 1 ปี 2557
ผู้สอน

สิริชญา คอนกรีต

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
swu112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์ เทอม 1 ปี 2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11896

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษากระบวนการคิด การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา คุณค่าของภาษาและความเป็นไทยในงานวรรณกรรม ทั้งนี้โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต ร่วมสมัย ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.