เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

swu112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์ เทอม 1 ปี 2557

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษากระบวนการคิด การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา คุณค่าของภาษาและความเป็นไทยในงานวรรณกรรม ทั้งนี้โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต ร่วมสมัย ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย