เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

201 การเงินธุรกิจ 1/57

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาถึงภาพรวมของการบริหารการเงินธุรกิจ เป้าหมายทางการเงินของธุรกิจ มูลค่าเงินตามเวลา การวิเคราะห์และการวางแผนทางการเงิน การลงทุนระยะยาว การจัดหาเงินทุนระยะยาวและต้นทุนของเงินทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและการจัดหาเงินทุนระยะสั้น