เทคโนโลยีกับการพัฒนา_section002

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

นักศึกษาภาคปกติสาขาวิชานิเทศศาสตร์ รุ่น 56