เทคโนโลยีกับการพัฒนา_section002

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาภาคปกติสาขาวิชานิเทศศาสตร์ รุ่น 56