เทคโนโลยีกับการพัฒนา_section002

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาภาคปกติสาขาวิชานิเทศศาสตร์ รุ่น 56