การบริหารศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา157 กลุ่ม 2


ผู้สอน
ผศ.ดร. กาญจนา บุญภักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 6 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบริหารศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา157 กลุ่ม 2

Class ID
11906

สถานศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คำอธิบายวิชา

วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปี 2557 กลุ่ม 2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)