homeธุรกิจศึกษา 157
personperson_add
ธุรกิจศึกษา 157

ผู้สอน
ผศ.ดร. กาญจนา บุญภักดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ธุรกิจศึกษา 157

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11907

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปี 57


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)