ห้อง 5/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้อง 5/1 วิชาภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1