homeED 381 Media Innovation and Information Technology for Educational Communication 1/2557
personperson_add
ED 381 Media Innovation and Information Technology for Educational Communication 1/2557

ผู้สอน
นาง แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ED 381 Media Innovation and Information Technology for Educational Communication 1/2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11941

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีของสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิด จากการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติ ออกแบบ ผลิตสื่อนําไปใช้ประเมิน และ พัฒนาโครงงานสื่อและนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี รวมทั้งการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน สามารถสร้างระบบสารสนเทศโดยใช้ฐานความรู้ที่ชุมชนมีอยู่ให้รู้จักการเลือกสรรความรู้และข้อมูลข่าวสารจาก แหล่งต่าง ๆ ศึกษาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อสามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายใน การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)