เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ED 381 Media Innovation and Information Technology for Educational Communication 1/2557

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีของสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิด จากการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติ ออกแบบ ผลิตสื่อนําไปใช้ประเมิน และ พัฒนาโครงงานสื่อและนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี รวมทั้งการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน สามารถสร้างระบบสารสนเทศโดยใช้ฐานความรู้ที่ชุมชนมีอยู่ให้รู้จักการเลือกสรรความรู้และข้อมูลข่าวสารจาก แหล่งต่าง ๆ ศึกษาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อสามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายใน การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ