homeED 381 Media Innovation and Information Technology for Educational Communication 1/2557
person
ED 381 Media Innovation and Information Technology for Educational Communication 1/2557

ผู้สอน
นาง แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ED 381 Media Innovation and Information Technology for Educational Communication 1/2557

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11941

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีของสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิด จากการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติ ออกแบบ ผลิตสื่อนําไปใช้ประเมิน และ พัฒนาโครงงานสื่อและนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี รวมทั้งการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน สามารถสร้างระบบสารสนเทศโดยใช้ฐานความรู้ที่ชุมชนมีอยู่ให้รู้จักการเลือกสรรความรู้และข้อมูลข่าวสารจาก แหล่งต่าง ๆ ศึกษาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อสามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายใน การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)