57-1 4944901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ (ภาค กศ.บป.)

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ถนนกาญจนวาณิชย์ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000