home57-1 4944901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ (ภาค กศ.บป.)
person
57-1 4944901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ (ภาค กศ.บป.)

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
57-1 4944901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ (ภาค กศ.บป.)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11943

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ถนนกาญจนวาณิชย์ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)