การใช้โปรแกรมแบบวิชวลและเชิงวัตถุสัย (ฺBC2D, BC5D มทร.อีสาน วข.สกลนคร)

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้โปรแกรมแบบวิชวลและเชิงวัตถุสัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร