การใช้โปรแกรมแบบวิชวลและเชิงวัตถุสัย (ฺBC2D, BC5D มทร.อีสาน วข.สกลนคร)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้โปรแกรมแบบวิชวลและเชิงวัตถุสัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร