TM.207 เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและทันเวลา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทีี่เหมาะสมเป็นประโยชน์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม