English for Logistic (นศ.รหัส56)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาคำศัพท์ทางด้าน Logistic รวมทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน