homeEnglish for Logistic (นศ.รหัส56)
personperson_add
English for Logistic (นศ.รหัส56)

ผู้สอน
ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
English for Logistic (นศ.รหัส56)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11953

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาคำศัพท์ทางด้าน Logistic รวมทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน   


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)