English for Logistic (นศ.รหัส56)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาคำศัพท์ทางด้าน Logistic รวมทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน