เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

คำอธิบายชั้นเรียน

พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ประเภทข้อมูลมัลติมีเดีย ส่วนประกอบมัลติมีเดีย การส่งผ่านข้อมูลมัลติมีเดีย อุปกรณ์เก็บข้อมูลมัลติมีเดีย  การนำเสอนงานทางมัลติมีเดย การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย เพื่อใช้ในงานธุรกิจ