เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ วงจรในกรพัฒนาระบบ ระเบียบวิธีการพัฒนาและเครื่องเมือที่ใช้ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ การเขียนคำอธิบายขั้นตอนการทำงาน พจนานุกรรมข้อมูล การเขียนดาต้าโฟวล์ไดอะแกรม การเขียนอีอาร์ไดอะแกรมการออกแบฐานข้อมูล ข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และขั้นตอนการทำงาน การกำหนดงบประมาณของการจัดทำเอกสารต่าง ๆ  ประกอบการวิเคราะห์และออกแบบระบบ