การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ วงจรในกรพัฒนาระบบ ระเบียบวิธีการพัฒนาและเครื่องเมือที่ใช้ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ การเขียนคำอธิบายขั้นตอนการทำงาน พจนานุกรรมข้อมูล การเขียนดาต้าโฟวล์ไดอะแกรม การเขียนอีอาร์ไดอะแกรมการออกแบฐานข้อมูล ข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และขั้นตอนการทำงาน การกำหนดงบประมาณของการจัดทำเอกสารต่าง ๆ  ประกอบการวิเคราะห์และออกแบบระบบ