การสร้างสรรค์ภาพทางวิทยุโทรทัศน์

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเลือกสำหรับนักศึกษารหัส 56 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต