homeการสร้างสรรค์ภาพทางวิทยุโทรทัศน์
personperson_add
การสร้างสรรค์ภาพทางวิทยุโทรทัศน์

ผู้สอน
นางสาว ศศิพร ต่ายคำ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การสร้างสรรค์ภาพทางวิทยุโทรทัศน์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11975

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเลือกสำหรับนักศึกษารหัส 56 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)