การสร้างสรรค์ภาพทางวิทยุโทรทัศน์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาเลือกสำหรับนักศึกษารหัส 56 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต