homeSWU141 INFORMATION LITERACYSKILLS B09
personperson_add
SWU141 INFORMATION LITERACYSKILLS B09

ผู้สอน
อาจารย์ จาริณี มาเวหา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
SWU141 INFORMATION LITERACYSKILLS B09

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11976

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ INFORMATION LITERACYSKILLS

3 (2-2-5) หน่วยกิต 

คําอธิบายรายววิชา ศึกษาความสําคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และการจัดการความรู้ จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนฝึกทักษะการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ
ผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)