เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

SWU141 INFORMATION LITERACYSKILLS B09

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ INFORMATION LITERACYSKILLS

3 (2-2-5) หน่วยกิต 

คําอธิบายรายววิชา ศึกษาความสําคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และการจัดการความรู้ จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนฝึกทักษะการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ
ผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง