homeHT.405 สัมมนาการโรงแรม การท่องเที่ยวและการบิน, 1/2557
person
HT.405 สัมมนาการโรงแรม การท่องเที่ยวและการบิน, 1/2557

ผู้สอน
ดร. ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
HT.405 สัมมนาการโรงแรม การท่องเที่ยวและการบิน, 1/2557

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11977

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาถึงประสบการณ์ในการประยุกต์และประสานความรู้วิชาต่างๆ ในธุรกิจการโรงแรมการท่องเที่ยวและการบินโดยใช้วิธีสัมมนา วิจัย และกรณีศึกษาวิเคราะห์ถึงเหตุผลและวิธีการแก้ไขโดยสัมมนากลุ่มย่อยมีการบรรยายพิเศษโดยผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจการโรงแรม การท่องเที่ยวรวมทั้งธุรกิจการบิน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)