homeวท.6000103 การซ่อมและบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ (section 3 ภาคเรียนที่ 1/2557)
personperson_add
วท.6000103 การซ่อมและบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ (section 3 ภาคเรียนที่ 1/2557)

ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วท.6000103 การซ่อมและบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ (section 3 ภาคเรียนที่ 1/2557)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11978

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)