homeวท6001101 ภาษาการเขียนโปแกรม กลุ่ม 1 ปีการศึกษา 571
personperson_add
วท6001101 ภาษาการเขียนโปแกรม กลุ่ม 1 ปีการศึกษา 571

ผู้สอน
ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วท6001101 ภาษาการเขียนโปแกรม กลุ่ม 1 ปีการศึกษา 571

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11981

สถานศึกษา
xx

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบของประโยคคำสั่ง เช่น ตัวแปร ค่าคงที่ เครื่องหมายกระทำการ นิพจน์ ฟังก์ชัน เป็นต้น ชนิดของข้อมูลแบบต่าง ๆ โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ โครงสร้างคำสั่งแบบตามลำดับ เลือกทำ และการวนซ้ำ การสร้างโปรแกรมย่อยการส่งผ่านค่าภายในโปรแกรม การบันทึกและอ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น Java, C เป็นต้น การฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นในภาษาใดภาษาหนึ่ง การตรวจสอบ ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)