homeSpecial Topics
personperson_add
Special Topics

ผู้สอน
รศ. อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Special Topics

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11982

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนเพื่อศึกษารายวิชาเอกบังคับ 421-412 หัวข้อพิเศษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ได้เรียนรู้ประเด็นร่วมสมัยและแนวโน้มของการจัดการสารสนเทศห้องสมุด และการจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อให้สามารถติดตามความรู้และวิทยาการที่สมสมัยและแนวโน้มในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้

1. พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อหรือประเด็นความรู้ใหม่ด้านการจัดการสารสนเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศ โดยการศึกษาด้วยตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้เรียนและอาจารย์ และการนำเสนอผลของศึกษาค้นคว้า

2. ให้ผู้เรียนมีแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ รวมทั้งสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีความเข้าใจในประเด็นที่เป็นความท้าทาย ข้อจำกัดต่าง ๆ และวิธีการหาแนวทางแก้ไขรวมทั้งการพัฒนานวัตกรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)