เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Special Topics

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนเพื่อศึกษารายวิชาเอกบังคับ 421-412 หัวข้อพิเศษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ได้เรียนรู้ประเด็นร่วมสมัยและแนวโน้มของการจัดการสารสนเทศห้องสมุด และการจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อให้สามารถติดตามความรู้และวิทยาการที่สมสมัยและแนวโน้มในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้

1. พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อหรือประเด็นความรู้ใหม่ด้านการจัดการสารสนเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศ โดยการศึกษาด้วยตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้เรียนและอาจารย์ และการนำเสนอผลของศึกษาค้นคว้า

2. ให้ผู้เรียนมีแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ รวมทั้งสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีความเข้าใจในประเด็นที่เป็นความท้าทาย ข้อจำกัดต่าง ๆ และวิธีการหาแนวทางแก้ไขรวมทั้งการพัฒนานวัตกรรม