515-402_2557

คำอธิบายชั้นเรียน

ชีววิทยา และวิวัฒนาการของสัตว์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม และการจัดการเรียนรู้ของสัตว์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการผลิตสัตว์ มีการศึกษาในฟาร์มหรือนอกสถานที่