วิชาระบบสารสนเทศในองค์กร (ISR3B 1/2 มทร.อีสาน วข.สกลนคร)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาระบบสารสนเทศในองค์กร