วิชาระบบสารสนเทศในองค์กร (ISR3B 1/2 มทร.อีสาน วข.สกลนคร)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาระบบสารสนเทศในองค์กร