30708207 ระเบียบวิธีวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Research Methods in Business Computer)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความสำคัญของการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยการเสนอโครงการการกำหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐานการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์และเขียนผลงานการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการธุรกิจ งานการศึกษา งานอื่นๆ