homeวท.สธ. 383 โรคติดต่อและโรคเรื้อรัง (1/2557)
personperson_add
วท.สธ. 383 โรคติดต่อและโรคเรื้อรัง (1/2557)

ผู้สอน
จิตศิริน ลายลักษณ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วท.สธ. 383 โรคติดต่อและโรคเรื้อรัง (1/2557)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11998

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชัันเรียนสำหรับนักศึกษาสาธารณสุข ปี 3 (รหัส 55)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)