musclegroup

ศราวุธ อยู่เกษม

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนระบบกล้ามเนื้อในชั้นปี 1 ของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี