homemusclegroup
person
musclegroup

ผู้สอน
นาย ศราวุธ อยู่เกษม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
musclegroup

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12

สถานศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

คำอธิบายวิชา

การเรียนการสอนระบบกล้ามเนื้อในชั้นปี 1 ของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)