musclegroup


ผู้สอน
นาย ศราวุธ อยู่เกษม
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 6 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
musclegroup

รหัสวิชา
12

สถานศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

คำอธิบายวิชา

การเรียนการสอนระบบกล้ามเนื้อในชั้นปี 1 ของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books