มัธยมศึกษาปีที่5

รุ่งนภา กลิ่นกลาง

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย