มัธยมศึกษาปีที่5

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย