กลุ่มเรียน 29 วิชา GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กลุ่มเรียน 29 วิชา GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต