กลุ่มเรียน 10 วิชา GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มเรียน 10 วิชา GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต