เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา 30708205 หลักสถิติธุรกิจ (Principles of Statistics)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เครื่องมือมูลฐานของวิธีการทางสถิติ สถิติเกี่ยวกับการศึกษาการแก้ปัญหาทางธุรกิจ การควบคุมคุณภาพสินค้า การพยากรณ์การขาย การตั้งราคาขาย การฝึกเขียนรายงานทางธุรกิจจากเหตุและข้อสรุป ที่ได้จากการวิเคราะห์โดยเครื่องมือทางสถิติวิธีการเก็บตัวอย่าง ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบปกติ การทดสอบความสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการถดถอย การจำลองทฤษฎีแบบแถวคอย ตัวแบบบางชนิดทางเศรษฐมิติ