homeวิชา 30708205 หลักสถิติธุรกิจ (Principles of Statistics)
personperson_add
วิชา 30708205 หลักสถิติธุรกิจ (Principles of Statistics)

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา 30708205 หลักสถิติธุรกิจ (Principles of Statistics)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12004

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เครื่องมือมูลฐานของวิธีการทางสถิติ สถิติเกี่ยวกับการศึกษาการแก้ปัญหาทางธุรกิจ การควบคุมคุณภาพสินค้า การพยากรณ์การขาย การตั้งราคาขาย การฝึกเขียนรายงานทางธุรกิจจากเหตุและข้อสรุป ที่ได้จากการวิเคราะห์โดยเครื่องมือทางสถิติวิธีการเก็บตัวอย่าง ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบปกติ การทดสอบความสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการถดถอย การจำลองทฤษฎีแบบแถวคอย ตัวแบบบางชนิดทางเศรษฐมิติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)