0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง