เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชั้นเรียนวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง