เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

57-1 การเขียนโปรแกรม(พฤหัสบดี เช้า) 12008

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วท 6003103 การเขียนโปรแกรม Computer Programming

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี ผังงาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาเชิงโครงสร้างหรือภาษาเชิงวัตถุ เครื่องมือการออกแบบโปรแกรม หลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ ลักษณะเด่นของภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภทของข้อมูลตัวแปร การคำนวณ การเปรียบเทียบ คำสั่งและฟังก์ชัน ข้อมูลประเภทโครงสร้าง โปรแกรมแบบลำดับ โปรแกรมทางเลือก โปรแกรมทำงานแบบวนซ้ำ โปรแกรมแบบโมดูล และโปรแกรมจัดการแฟ้มข้อมูล