home57-1 การเขียนโปรแกรม(พฤหัสบดี เช้า) 12008
personperson_add
57-1 การเขียนโปรแกรม(พฤหัสบดี เช้า) 12008

ผู้สอน
ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
57-1 การเขียนโปรแกรม(พฤหัสบดี เช้า) 12008

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12008

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วท 6003103 การเขียนโปรแกรม Computer Programming

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี ผังงาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาเชิงโครงสร้างหรือภาษาเชิงวัตถุ เครื่องมือการออกแบบโปรแกรม หลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ ลักษณะเด่นของภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภทของข้อมูลตัวแปร การคำนวณ การเปรียบเทียบ คำสั่งและฟังก์ชัน ข้อมูลประเภทโครงสร้าง โปรแกรมแบบลำดับ โปรแกรมทางเลือก โปรแกรมทำงานแบบวนซ้ำ โปรแกรมแบบโมดูล และโปรแกรมจัดการแฟ้มข้อมูล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)