home57-1 การเขียนโปรแกรม(พฤหัสบดี เช้า) 12008
person
57-1 การเขียนโปรแกรม(พฤหัสบดี เช้า) 12008

ผู้สอน
ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
57-1 การเขียนโปรแกรม(พฤหัสบดี เช้า) 12008

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12008

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วท 6003103 การเขียนโปรแกรม Computer Programming

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี ผังงาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาเชิงโครงสร้างหรือภาษาเชิงวัตถุ เครื่องมือการออกแบบโปรแกรม หลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ ลักษณะเด่นของภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภทของข้อมูลตัวแปร การคำนวณ การเปรียบเทียบ คำสั่งและฟังก์ชัน ข้อมูลประเภทโครงสร้าง โปรแกรมแบบลำดับ โปรแกรมทางเลือก โปรแกรมทำงานแบบวนซ้ำ โปรแกรมแบบโมดูล และโปรแกรมจัดการแฟ้มข้อมูล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)