57-2 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์(พฤหัสบดี บ่าย) 12009

คำอธิบายชั้นเรียน

6103402 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ Design of Computer Assisted Instruction

ศึกษาทฤษฏีการเรียนรู้ เพื่อนำมาออกแบบสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ บทเรียนคอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆ ขั้นตอนการสร้างบทเรียน ใช้ Authorring Program ทำการทดลองสร้างและใช้บทเรียน ฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์