วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 4100103 1/2557 กลุ่ม 12

คำอธิบายชั้นเรียน

.