ศท0044021 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ กลุ่ม 1 เทอม 571

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการสร้างความตระหนักในด้านคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ