homeศท 0044021ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ กลุ่ม 3 เทอม 571
personperson_add
ศท 0044021ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ กลุ่ม 3 เทอม 571

ผู้สอน
ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ศท 0044021ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ กลุ่ม 3 เทอม 571

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12015

สถานศึกษา
aa

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการสร้างความตระหนักในด้านคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)