ผู้สอน
อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

4112320 ปัญญาประดิษฐ์ กลุ่มที่ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12018

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

4112320 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
คำอธิบายรายวิชา
แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ศึกษาปัญหาพื้นฐาน วิธีการแก้ปัญหาทางปัญญาประดิษฐ์ แบบต่างๆ ความรู้พื้นฐานการใช้เหตุผล การค้นหาคำตอบและการวาง แผนงาน เป็นต้น กลยุทธ์การค้นหาขั้นต้น การแทนความรู้ในการแก้ปัญหา ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ การปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ภาษาธรรมชาติ การพิสูจน์ทฤษฎีและการควบคุม หุ่นยนต์