home4112320 ปัญญาประดิษฐ์ กลุ่มที่ 1
personperson_add
4112320 ปัญญาประดิษฐ์ กลุ่มที่ 1

ผู้สอน
อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
4112320 ปัญญาประดิษฐ์ กลุ่มที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12018

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

4112320 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
คำอธิบายรายวิชา
แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ศึกษาปัญหาพื้นฐาน วิธีการแก้ปัญหาทางปัญญาประดิษฐ์ แบบต่างๆ ความรู้พื้นฐานการใช้เหตุผล การค้นหาคำตอบและการวาง แผนงาน เป็นต้น กลยุทธ์การค้นหาขั้นต้น การแทนความรู้ในการแก้ปัญหา ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ การปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ภาษาธรรมชาติ การพิสูจน์ทฤษฎีและการควบคุม หุ่นยนต์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)