home4112320 ปัญญาประดิษฐ์ กลุ่มที่ 1
person
4112320 ปัญญาประดิษฐ์ กลุ่มที่ 1

ผู้สอน
อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
4112320 ปัญญาประดิษฐ์ กลุ่มที่ 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12018

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

4112320 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
คำอธิบายรายวิชา
แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ศึกษาปัญหาพื้นฐาน วิธีการแก้ปัญหาทางปัญญาประดิษฐ์ แบบต่างๆ ความรู้พื้นฐานการใช้เหตุผล การค้นหาคำตอบและการวาง แผนงาน เป็นต้น กลยุทธ์การค้นหาขั้นต้น การแทนความรู้ในการแก้ปัญหา ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ การปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ภาษาธรรมชาติ การพิสูจน์ทฤษฎีและการควบคุม หุ่นยนต์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)