เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Introduction to Plant Pathology 1_2557

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รองศาสตราจารย์ ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติบุคคลสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิวัฒนาการของวิชาโรคพืช แนวความคิดของโรคพืช ฝึกปฏิบัติในเทคนิคการเตรียมอาหารเพื่อศึกษาเชื้อสาเหตุของโรคพืช การแยกเชื้อบริสุทธิ์ และเทคนิคในการแยกเชื้อโรคแต่ละชนิดออกมาศึกษาด้วยกล้องจุลทัศน์ โดยมีความสัมพันธ์กับลักษณะอาการ การพิสูจน์โรคโดยวิธีของ Koch การเข้าสู่พืชของโรค อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของเชื้อโรคและต้นพืช กลไกการเกิดโรคของพืช การตอบสนองของพืชอาศัยต่อเชื้อโรค และการป้องกันกำจัดโดยใช้สารเคมีและวิธีการอื่น ๆ เพื่อป้องกันโรคพืช