homeIntroduction to Plant Pathology 1_2557
personperson_add
Introduction to Plant Pathology 1_2557

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Introduction to Plant Pathology 1_2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12020

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติบุคคลสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิวัฒนาการของวิชาโรคพืช แนวความคิดของโรคพืช ฝึกปฏิบัติในเทคนิคการเตรียมอาหารเพื่อศึกษาเชื้อสาเหตุของโรคพืช การแยกเชื้อบริสุทธิ์ และเทคนิคในการแยกเชื้อโรคแต่ละชนิดออกมาศึกษาด้วยกล้องจุลทัศน์ โดยมีความสัมพันธ์กับลักษณะอาการ การพิสูจน์โรคโดยวิธีของ Koch การเข้าสู่พืชของโรค อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของเชื้อโรคและต้นพืช กลไกการเกิดโรคของพืช การตอบสนองของพืชอาศัยต่อเชื้อโรค และการป้องกันกำจัดโดยใช้สารเคมีและวิธีการอื่น ๆ เพื่อป้องกันโรคพืช


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)