homeAesthetic and Sound Designs สุนทรียศาสตร์และการออกแบบเสียง ภาคเรียน 1/57
person
Aesthetic and Sound Designs สุนทรียศาสตร์และการออกแบบเสียง ภาคเรียน 1/57

ผู้สอน
นาย สมศักดิ์ สุคำภา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Aesthetic and Sound Designs สุนทรียศาสตร์และการออกแบบเสียง ภาคเรียน 1/57

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12038

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

09-042-205 สุนทรียศาสตร์และการออกแบบเสียง 3(1-4-4)

Aesthetic and Sound Designs

  ทัศนะเรื่องการรับรู้ความงาม สภาวะของความงาม ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติการแสดงออกและอารมณ์ในศิลปะของดุริยางคศิลป์ การสร้างสรรค์และออกแบบเสียงเพื่อนำไปใช้ในสื่ออย่างเหมาะสม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)