เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Aesthetic and Sound Designs สุนทรียศาสตร์และการออกแบบเสียง ภาคเรียน 1/57

เกี่ยวกับชั้นเรียน

09-042-205 สุนทรียศาสตร์และการออกแบบเสียง 3(1-4-4)

Aesthetic and Sound Designs

  ทัศนะเรื่องการรับรู้ความงาม สภาวะของความงาม ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติการแสดงออกและอารมณ์ในศิลปะของดุริยางคศิลป์ การสร้างสรรค์และออกแบบเสียงเพื่อนำไปใช้ในสื่ออย่างเหมาะสม