homeการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุ่มศุกร์เช้า 302
person
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุ่มศุกร์เช้า 302

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุ่มศุกร์เช้า 302

หมายเลขของวิชา (Class ID)
12042

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและฝึกทักษะทั้ง 4 ที่ใช้ในการสื่อสาร คือการฟัง พูด อ่านและเขียน และศึกษาการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การจับใจความสำคัญ การพูดในที่ชุมชน การอ่านวิเคราะห์และวิจารณ์ต่าง ๆ และการเขียนงานเขียนในรูปแบบต่าง ๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)