เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุ่มศุกร์เช้า 302

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาและฝึกทักษะทั้ง 4 ที่ใช้ในการสื่อสาร คือการฟัง พูด อ่านและเขียน และศึกษาการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การจับใจความสำคัญ การพูดในที่ชุมชน การอ่านวิเคราะห์และวิจารณ์ต่าง ๆ และการเขียนงานเขียนในรูปแบบต่าง ๆ