การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุ่มศุกร์เช้า 302
ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 21 ชั่วโมงที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุ่มศุกร์เช้า 302

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12042

สถานศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและฝึกทักษะทั้ง 4 ที่ใช้ในการสื่อสาร คือการฟัง พูด อ่านและเขียน และศึกษาการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การจับใจความสำคัญ การพูดในที่ชุมชน การอ่านวิเคราะห์และวิจารณ์ต่าง ๆ และการเขียนงานเขียนในรูปแบบต่าง ๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.