ค33102

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อศึกษาในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่จะนำไปใช้ในการสอบโอเนต และเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง