434-333 ASEAN and Human Resources Development (1-2557)

คำอธิบายชั้นเรียน

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน คุณภาพมนุษย์และทรัพยากรมนุษย์กับการเจริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน