จิตตปัญญาศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับครูผู้สอนแนะแนวระดับมัธยมศึกษาและผู้สนใจการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น