สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

ค้นคว้าบทความ  งานวิจัย  โครงานพิเศษ หรือประสบการณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษาต้องบรรยายผลงานที่ศึกษามาและร่วมอภิปรายผลงาน