homeสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
personperson_add
สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน
Kampanart Kusirirat
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12053

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ค้นคว้าบทความ  งานวิจัย  โครงานพิเศษ หรือประสบการณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษาต้องบรรยายผลงานที่ศึกษามาและร่วมอภิปรายผลงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)