เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ค้นคว้าบทความ  งานวิจัย  โครงานพิเศษ หรือประสบการณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษาต้องบรรยายผลงานที่ศึกษามาและร่วมอภิปรายผลงาน