เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทรัพยากรพลังงานและการเปลี่ยนรูป (สาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 1/57)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

•๕๒๓๖๗๑ ทรัพยากรพลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน ๓(๓-๐-๖)

Energy Resources and Conversion

แหล่ง สำรองและการบริโภคน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล หลักการการใช้งาน และสถานการณ์การใช้พลังงานจากแหล่งต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานคลื่น กระแสน้ำ และมหาสมุทร ฯลฯ อนาคตของแหล่งพลังงานฟอสซิล และพลังงานทดแทน รูปแบบของพลังงานและความสัมพันธ์