เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สาาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยที่ 1 เรื่อง ระบบเทคโนโลยี ประกอบด้วย ตัวป้อน(Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์(Output)